Kan ik een sociale woning kopen?

Om een sociale woning te kunnen kopen, moet je bij inschrijving en bij toewijzing voldoen aan enkel voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je mag geen:
  • volle eigenaar zijn of volledig vruchtgebruik hebben van een woning of bouwgrond (ook al is dat maar gedeeltelijk)
  • zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin een woning of bouwgrond werd ingebracht
 • je gezamenlijk belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagjaar moet tussen een minimum- en een maximumbedrag liggen. Deze tabel geeft een overzicht van de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 Inkomensgrenzen Gemeente cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
(cluster 0)
 Minimuminkomen € 9.817 € 9.817
 Alleenstaande zonder persoon ten laste € 41.096 € 39.229
 Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste € 45.200 € 43.146
 Alle andere gevallen
Per persoon ten laste te verhogen met
€ 61.638
€ 4.104
€ 58.837
€ 3.917

Om in te schrijven in de registers van KLEMO val je onder cluster 1 of 2.

Als ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' telt ook: het niet-belastbare vervangingsinkomen, het leefloon, het inkomen dat op basis van supranationale belastingakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is. Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel uitzonderingen die je leest op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Er zijn 5 uitzonderingen waarin u zich toch kan inschrijven

 1. Relatiebreuk

​Deze uitzondering geldt als u samen met uw echtgenoot, ex-echtgenoot, de persoon met u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner een woning of bouwgrond:

 • volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft
 • volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal gaf

Uw echtgenoot, ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.

 1. Kosteloze verkrijging

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid via schenking of erfenis:

 • een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal kreeg
 • een aandeel van de woning of bouwgrond kreeg waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven
 1. Overbewoonde woning

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die overbewoond verklaard of overbewoond geadviseerd is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

 1. Onbewoonbare woning

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die onbewoonbaar verklaard of onbewoonbaar geadviseerd is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

 1. Woning in een zone waar wonen niet is toegelaten

Deze uitzondering geldt als u of uw gezinslid een woning heeft die in een zone ligt waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Wat als een van deze uitzonderingen van toepassing is?

Geldt een van de eerste drie uitzonderingen (relatiebreuk, kosteloze verkrijging, overbewoonde woning)? Dan moet u ervoor zorgen dat u binnen een jaar na de ondertekening van de aankoopakte van uw sociale koopwoning of bouwgrond, aan de eigendomsvoorwaarde voldoet (bijvoorbeeld door het verkopen van uw woning of bouwgrond).

Geldt de vierde uitzondering (onbewoonbare woning)? Dan moet u de woning binnen een jaar na de ondertekening van de aankoopakte van uw sociale koopwoning of bouwgrond, slopen of de bestemming ervan wijzigen.

Informeer je over deze uitzonderingen bij ons op kantoor.

Inschrijving op een wachtregister

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je je bij ons inschrijven in het kandidatenregister en dit voor één of meer registers. Per register krijg je dan een volgnummer dat je chronologische plaats weergeeft in het register. Op dit ogenblik hebben wij registers voor:

 • Berlaar
 • Bonheiden (Bonheiden, Rijmenam)
 • Heist-op-den-Berg (Booischot, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Schriek, Wiekevorst)
 • Duffel
 • Lier (Koningshooikt, Lier)
 • Mechelen binnenstad (= binnen de vroegere stadsomwalling, oftewel ‘intra muros’)
 • Mechelen extra muros (= buiten de vroegere stadsomwalling, met uitzondering van de fusiegemeenten)
 • Mechelen fusiegemeenten (= Heffen, Hombeek, Leest, Muizen, Walem)
 • Nijlen (Bevel, Kessel, Nijlen)
 • Putte (Beerzel, Putte)
 • Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver)
 • Willebroek (Blaasveld, Heindonk, Tisselt, Willebroek)

Je kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven. Je mag in zoveel registers inschrijven als je wilt, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per register betaal je 50 euro waarborg, die je nadien bij een aankoop/uitschrijven terugkrijgt.

Inschrijving betekent dat je op een wachtlijst komt. Elke kandidaat-koper heeft een klantnummer dat wordt aangemaakt op het ogenblik van de inschrijving. Per register krijg je een inschrijvingsnummer dat wordt bepaald door de datum en uur van je inschrijving.

Als je bent ingeschreven in een bepaald register kom je in aanmerking voor alle projecten die we in die gemeente realiseren en voor de wederverkopen. Inschrijven voor één bepaald project (een specifieke reeks eengezinswoningen of appartementen) of voor een bepaalde deelgemeente, kan niet.

Inschrijven kan niet online. Dit kan enkel op ons kantoor tijdens de openingsuren of na afspraak.

LET OP: Momenteel bieden we terug afspraken op kantoor aan. Als u zich graag inschrijft op een register of een simulatie wilt laten maken voor een krediet is het noodzakelijk dat u een afspraak maakt. Dit kan telefonisch op het nummer 015 20 74 12 of via mail naar info@klemo.be. Dan bekijken we samen wanneer we de afspraak kunnen inplannen.

Wat heb je nodig om in te schrijven:

 • je identiteitskaart
 • een kopie van je laatst ontvangen volledige aanslagbiljet (Opgelet: een aangifte van de belastingen, een voorlopige berekening of een berekening van tax-on-web gelden niet)
 • € 50,00 per register waarvoor je wil inschrijven (contant of bankcontact);
 • bijkomend indien van toepassing:
  - officiële attesten voor mensen met een beperking;
  - attest van het onteigeningsbesluit, verklaring van ongeschikt-, onbewoonbaar-, of onaangepastheid van de huidige woning;
  - in geval van echtscheiding: EOT of attest van een notaris of advocaat.

Als je laatst gekende belastbaar inkomen (inkomsten van het voorbije jaar) lager ligt dan € 9392.00 op je aanslagbiljet, maar je huidig inkomen voldoet ondertussen, dan breng je best alle documenten betreffende je inkomen mee: loonbrieven, uitkeringen van RVA, ziekte-uitkeringen, tussenkomst OCMW, enz.

Je kan geschrapt worden uit het register omwille van één van de volgende redenen:

 • als je wordt aangeschreven voor een woning en je reageert niet of te laat op onze aangetekende herinnering (tenzij je binnen vijftien werkdagen overmacht kan aantonen);
 • als je een woning waarvoor je je voorkeur hebt opgegeven toegewezen krijgt en je weigert die (tenzij je binnen de vijf werkdagen schriftelijk een gegronde reden aanvoert);
 • als je te kwader trouw onjuiste of onvolledige informatie hebt doorgegeven;
 • als je een aangeboden woning hebt aanvaard en ze nadien toch niet wil kopen.

Als je geschrapt wordt n.a.v. één van deze redenen, verlies je je plaats op de wachtlijst én je inschrijvingsgeld. Je kan wel opnieuw inschrijven maar je moet dan opnieuw inschrijvingsgeld betalen en je komt weer onderaan de lijst te staan.

Je kan ook zelf vragen om geschrapt te worden, bijvoorbeeld als je een andere woning hebt aangekocht of niet langer geïnteresseerd bent. Je stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs. Je zal ook geschrapt worden indien je niet meer voldoet aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarde op het ogenblik dat je een woning wordt aangeboden, of indien bij de actualisering blijkt dat je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden. In deze gevallen krijg je het inschrijvingsgeld voor elk register waaruit je wordt geschrapt, teruggestort.

We verkopen de sociale woningen of bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning of bouwgrond kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In deze specifieke situaties moeten we voorrang geven:

 1. Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen en niet voor bouwgronden.
 2. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.

Band met de gemeente

Je hebt ook altijd voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning of bouwgrond ligt.

Wat is een voldoende lokale band?

 • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente.
 • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
 • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.

Hoe verloopt de aankoop van een sociale woning?

Als er woningen of appartementen klaar zijn om te verkopen, wordt een reeks kandidaten aangeschreven volgens de volgorde op de wachtlijst. Als je wordt aangeschreven, kan je aangeven dat je een voorkeur hebt voor één of meerdere woningen of dat je liever wil wachten of dat je geschrapt wilt worden. Op basis van de volgorde op de wachtlijst, en het al dan niet aanwezig zijn van een band met de gemeente, legt de raad van bestuur de volgorde vast voor de toewijzing van de woningen.

Toewijzing van de koopwoningen kan hier op kantoor gebeuren (voor kleinere bouwprojecten) op basis van de keuzeformulieren ingevuld door de kandidaat-kopers. Voor grotere projecten organiseren we een toewijzingsvergadering, waarop alle kandidaat-kopers aanwezig moeten zijn. Tijdens dit vergadering roepen we de kandidaat-kopers volgens de volgorde op de lijst, en je mag een woning kiezen als je aan de beurt bent.

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning aan te kopen. Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.371 euro.

Daarna breng je je lening in orde. Wil je een sociale lening bij KLEMO aanvragen? Lees dan hier.

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de notariële verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. Koop je uiteindelijk de woning toch niet? Dan krijg je de waarborg niet terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

Plichten

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen. De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken, …) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, …) op afstaan.

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen (de bedragen zijn opgenomen in de notariële verkoopakte). Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Lees er alles over in dit document.

Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde. Ben je nog getrouwd, maar zit je in een echtscheidingsprocedure? Dan kan je individueel inschrijven als je bewijst dat je aan het scheiden bent: (via een door de deurwaarder betekende dagvaarding of een kopie van een door de griffie afgestempeld verzoekschrift of gerechtsbrief).

Ja, dat kan. De procedure hiervoor is wettelijk vastgelegd.

“Een kandidaat-koper die ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden, en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een woning kan binnen zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending beroep aantekenen bij de toezichthouder. https://www.wonenvlaanderen.be/content/afdeling-toezicht
De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep binnen dertig dagen aan de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW betekent de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder.
Als er binnen zestig dagen na de beroepsbrief geen beslissing wordt betekend, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd.
De kandidaat-koper voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, beschikt over een absoluut recht van voorrang met betrekking tot de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale koopwoning die vrijkomt en aan zijn keuze qua ligging, type en aantal slaapkamers beantwoordt." (art. 10 van Bijlage I bij het Overdrachtenbesluit)

Je kan altijd een schrapping uit een bepaald register aanvragen. De aanvraag moet wel schriftelijk gebeuren voorzien van naam, handtekening (indien je met 2 ingeschreven bent, dien je dit beiden te ondertekenen) en je huidige rekeningnummer. Na ontvangst van je aanvraag wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

Je schrijft je in voor een bepaald register. Voor dat register zal je zowel voor huizen als voor appartementen in aanmerking komen. Op het moment van de verkoop kan je kiezen om je al dan niet kandidaat te stellen voor een woning of appartement, afhankelijk van wat te koop wordt aangeboden.

Gehuwden kunnen zich enkel samen inschrijven. Bent u gehuwd met het stelsel “scheiding van goederen”, dan kan je of je partner alleen inschrijven en een woning kopen.

Ja. Je kan bij elke sociale huisvestingsmaatschappij inschrijven zolang je voldoet aan de voorwaarden. Een volledige lijst van alle sociale huisvestingsmaatschapijen vind je terug op www.vmsw.be.

Om met twee in te schrijven moet je inderdaad allebei naar ons kantoor komen. Je moet immers beide het inschrijvingsformulier ondertekenen. Je kan dus ook niet iemand anders sturen om je in te schrijven.

Geef dan zeker je adreswijziging door via info@klemo.be.

Inderdaad, meestal kan je ook een sociale lening aanvragen voor je aankoop. Voor meer inlichtingen neem je best contact op met ons.

Op aanvraag kan je volgende informatie krijgen: je rangorde op het inschrijvingsregister en de rangorde van de kandidaat-kopers aan wie tijdens de voorgaande twaalf maanden een woning werd toegewezen, de datum van hun inschrijving en of ze een prioriteit genoten.

Als je van plan bent om je woning te verkopen, neem dan eerst contact met ons op. Er zijn immers een aantal voorwaarden verbonden aan een sociale woning.

Als je een sociale woning koopt, dan heb je een woonstverplichting van 20 jaar. Deze periode gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte. Dat betekent dat je er in principe zelf moet wonen: de alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale woning heeft gekocht of een van de wettelijke erfgenamen moet als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning verblijven.

Wil je in die periode toch je woning verkopen om welke reden dan ook, dan heeft KLEMO een wederinkooprecht. Dat betekent dat wij de woning terugkopen aan dezelfde prijs, met een bijkomende vergoeding voor de investeringen die je hebt uitgevoerd. Als wij de recht van wederinkoop niet uitoefenen, mag je de woning op vrije markt verkopen.

Na 20 jaar kan je wel je woning op de vrije markt verkopen. In de meeste gevallen hebben wij ook dan nog een voorkooprecht. informeer je hierover bij een notaris.

Je leest er alles over in dit document.

 

Neen. Als je een sociale woning koopt, heb je een persoonlijke woonstverplichting gedurende 20 jaar. Deze periode gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte. Dat wil zeggen dat je er al die tijd zelf moet wonen: de alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale woning heeft gekocht of een van de wettelijke erfgenamen moet als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning verblijven. Er mag wel iemand bij je komen inwonen, maar verhuren mag je niet. Enkel je domicilie houden op het adres van de sociale koopwoning is evenmin toegelaten: je moet er dus effectief en gewoonlijk verblijven. Deze regel dient om misbruiken te voorkomen.