Kan ik lenen?

Je kan via KLEMO een sociale woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Wij starten met jou het dossier voor deze Vlaamse Woonlening op. Na de volledige samenstelling van je aanvraagdossier, bezorgen we dit aan het Vlaams Woningfonds en beheren zij jouw dossier verder.
Kom voor meer informatie langs tijdens onze openingsuren of neem contact met ons op voor een afspraak.

LET OP: Momenteel bieden we terug afspraken op kantoor aan. Als u zich graag inschrijft op een register of een simulatie wilt laten maken voor een krediet is het noodzakelijk dat u een afspraak maakt. Dit kan telefonisch op het nummer 015 20 74 12 of via mail naar info@klemo.be. Dan bekijken we samen wanneer we de afspraak kunnen inplannen.

Je moet aan vijf voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen aanvragen:

 • Inkomen
 • Eigendom
 • Leeftijd
 • Financiële draagkracht
 • Verblijf in België

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag niet te laag en niet te hoog zijn. We kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet bij de personenbelasting. We maken de som van het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’. Ook een niet-belastbaar vervangingsinkomen of een leefloon telt mee als inkomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

 Inkomensgrenzen Gemeente cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
(cluster 0)
 Minimuminkomen € 9.817  € 9.817
 Alleenstaande zonder persoon ten laste € 41.096 € 39.229
 Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste € 45.200 € 43.146
 Alle andere gevallen
Per persoon ten laste te verhogen met
€ 61.638
€ 4.104
€ 58.837
€ 3.917

Tot cluster 1 behoren volgende gemeenten van het werkingsgebied van KLEMO:
Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Nijlen, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.
Tot cluster 2 behoren Bonheiden, Duffel, Lier en Mechelen.


Voor andere gemeenten in Vlaanderen: contacteer ons!

Eigendomsvoorwaarde

Op het moment dat je de leningsakte ondertekent, mag je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Je mag dus enkel de woning waarvoor je de lening aanvraagt in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Dat geldt ook voor alle personen die samen met jou de lening aanvragen en voor de personen die samen met jou in de woning zullen wonen.

Leeftijd

Je moet 18 jaar of ouder zijn. De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 70 jaar wordt.

Financiële draagkracht

We kijken of je financieel in staat bent om maandelijks af te betalen. Dat heet de financiële draagkracht. Je moet nog genoeg geld overhouden om je gezin te onderhouden en om van te leven, nadat jouw leningsbedrag maandelijks van je rekening gaat. Het bedrag dat je moet overhouden, bedraagt momenteel 870 euro voor 1 of 2 ontleners, 1300 euro voor 3 ontleners en 1730 voor 4 ontleners. Deze financiële draagkracht hangt ook samen met de duurtijd van jouw lening, want het maandgeld daalt als je de lening over een langere termijn afbetaalt.

Verblijf in België

Je moet langdurig in België kunnen verblijven.

De referentiedatum is de dag dat je jouw dossierkost betaalt en we de rentevoet van je lening vastleggen.

Kan ik een lening aanvragen als mij inkomen op de aanslagbiljet ligt lager dan 9.546 eur, maar op dit moment beschik ik over voldoende inkomsten?

Als jouw inkomen toch lager is dan 9.546 euro, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. We kijken naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. We veralgemenen deze inkomsten naar 12 maanden. Als je op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dat resultaat als jouw inkomen.

Als jouw inkomen toch lager is dan 9817 euro, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. We kijken naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. We veralgemenen deze inkomsten naar 12 maanden. Als je op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dat resultaat als jouw inkomen.

Een persoon ten laste is:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

We tellen alle inkomens mee van de personen die met jou in de woning zullen wonen, ook al koop je de woning alleen aan. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

We tellen het inkomen niet mee van:

 • kinderen jonger dan 25 jaar en die altijd bij het gezin woonden
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze +65 jaar of erkend zijn als ernstig gehandicapt.

We tellen het inkomen voor de helft mee van:

 • inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn.

Waarvoor en hoeveel kan ik lenen?

Je kan een lening krijgen:

 • om een sociale koopwoning te kopen onder het btw-stelsel
 • om een woning onder het stelsel van registratierechten te kopen en eventueel te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om een woning onder het btw-stelsel te kopen
 • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • voor de opleg die je nodig hebt om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een relatiebreuk)

Je kan niet lenen voor:

 • een commercieel pand, bijvoorbeeld een winkelruimte
 • vakantiehuisjes
 • woonboten
 • ruimtes zonder woonfunctie, bijvoorbeeld een garage, tuin, …
 • de bouw van een woning
 • de aankoop van een bouwgrond
 • de herfinanciering van een lening
 • bepaalde ‘renovaties’ zoals afbraakwerken, verfraaiingswerken, …

Of je effectief kan lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde (na uitvoering van eventuele verbouwingswerken) van de woning waarvoor je wil lenen. Een schatter van het Vlaams Woningfonds bepaalt deze verkoopwaarde.

U kunt alleen een lening krijgen, als de geschatte verkoopwaarde niet te hoog is.

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn (vanaf 01.01.2021). Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning.

De waarde mag hoger zijn:

 • als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft
 • als u drie of meer personen ten laste heeft
 • als de woning in cluster 1 of cluster 2 ligt
Cluster 0 Cluster 1 Cluster 2
Maximale verkoopprijs van de woning 235.400  259.000 282.500
Vanaf de derde persoon ten laste + 11.800  + 13.000 +14.200
Per kind jonger dan 6 jaar + 11.800 + 13.000 +14.200

LET OP: voor een sociale koopwoning of een woning onder het btw-stelsel zijn andere bedragen toepasselijk! Zie hieronder.

Je kan je rentevoet en terugbetaling zelf al berekenen met de Wooncalculator van het Vlaams Woningfonds. De Wooncalculator geeft je een eerste idee: het is geen grondige berekening en geen definitief voorstel. Voor een precieze berekening, contacteer je ons kantoor.

Lenen voor de werken

Je kan lenen om werken in de aan te kopen woning uit te voeren. De schatter van het Vlaams Woningfonds bepaalt via een checklist of de werken noodzakelijk zijn. Als de werken noodzakelijk zijn om jouw woning aan te passen aan de veiligheids-, gezondsheids- en woonkwaliteitsnormen, dan moet je ze verplicht bijlenen bij het Vlaams Woningfonds. Maar je kan ook bijlenen voor werken die niet noodzakelijk zijn. De werken die je uitvoert moeten binnen de twee jaar na het tekenen van de akte uitgevoerd zijn.

Energielening

Zijn de werken die je wil uitvoeren om energie te besparen? Denk maar aan isolatie plaatsen, dubbel glas plaatsen of een stookketel vervangen? Dan kan je die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

Als u een sociale koopwoning koopt, dan is het maximale leningsbedrag gelijk aan de verkoopprijs van de woning en de grond, inclusief btw, en de eventuele kostprijs van de afwerking ervan. Afwerking slaat op het plaatsen van vloeren in leefruimten, tegels in de badkamer en keukenuitrusting.

U kunt alleen een lening krijgen als de verkoopprijs plus de geraamde prijs van de afwerking van de woning niet te hoog is. Beide prijzen rekenen we exclusief btw.

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal mag kosten.

De prijs mag hoger zijn:

 • als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft
 • als u één of meer personen ten laste heeft
 • als de woning in cluster 1 of cluster 2 ligt
Cluster 0Cluster 1Cluster 2
Maximale verkoopprijs van de woning235.400 259.000282.500
Vanaf eerste persoon ten laste+ 11.800 +13.000+14.200
Per kind jonger dan 6 jaar+ 11.800+ 13.000+14.200

Je kan maximaal 12.500 euro (inclusief btw) bijlenen om keuken, vloeren en badkamer te installeren. Deze afwerking schat het Vlaams Woningfonds via haar modelbestek. De kostprijs van deze afwerking komt bij de aankoopprijs van de woning, om te bepalen of de woning voldoet aan de maximale verkoopprijs.

Je kan lenen om jouw eigen woning te verbeteren of aan te passen aan je gezinsgrootte of een fysieke handicap. Hiervoor kan je maximaal de kostprijs van de geplande werken lenen. De schatter van het Vlaams Woningfonds bepaalt hoeveel je kan lenen.

In de tabel hierboven lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de woning na de verbouwingswerken.

Je kan, na een relatiebreuk, lenen om jouw ex-partner uit te kopen. Hiervoor moet je een getekende overeenkomst voorleggen, waarin duidelijk vermeld staat welke opleg je aan jouw ex-partner moet betalen. Ten laatste bij het tekenen van de leningsakte moet de echtscheiding of de stopzetting van de samenwoonst zijn overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Je kan maximaal het bedrag van de opleg lenen. Je woning moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde, tenzij je voor deze woning al een lening hebt bij het Vlaams Woningfonds of bij de VMSW.

In de tabel hierboven lees je hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning.

Hoe vraag ik een lening aan?

Als je aan de algemene voorwaarden voldoet, kan je bij ons een leningsaanvraag opmaken. De aanvraag kan niet online gebeuren. Je dient je persoonlijk aan te bieden op ons kantoor. Voorlopig kan dit enkel op afspraak. Neem daarvoor contact met ons op, bij voorkeur tijdens de openingsuren.

Documenten

 • Kom je langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:
 • je identiteitskaart
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van jou en van alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen, een voorlopige berekening of een berekening van tax-on-web gelden niet.
 • fiches van jouw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, leefloon OCMW, kindergeld, alimentatie…)
 • als je in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders.
 • als jij of een gezinslid officieel mindervalide bent: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • info betreffende bestaande kredietopeningen of leningen

Lijst met documenten voor een effectieve kredietaanvraag, de verschillende stappen die je dossier moet doorlopen en de manier waarop de uitbetaling van de lening gebeurt, vind je in dit document.

Bij de effectieve aanvraag dien je € 100 dossierkosten te betalen, dit is enkel mogelijk via Bancontact. Op de dag dat je die kost betaalt, leggen we alle voorwaarden vast: je gezinstoestand van die dag, de marktrentevoet van die dag en het recentste belastbaar inkomen zoals dat gekend is bij de belastingdienst die dag. Deze dag wordt de referentiedatum.

Je krijgt de 100 euro terugbetaald als je het kredietaanbod weigert of als het Vlaams Woningfonds je leningsaanvraag afkeurt.

Een schatter van het Vlaams Woningfonds komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting. Als je renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op een plaatsbezoek. De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. De bezoeken zijn kort en dus geen grondige technische expertise van de woning.

Na de schatting ontvang je van het Vlaams Woningfonds een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die je maximaal kan lenen en of je verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

Na de schatting en het technisch dossier, volgt het administratief dossier. Dat bevat de resterende documenten zoals een verklaring over het onroerende goed, een kostenraming van de notaris, … In deze fase worden ook de verzekeringen zoals brand en schuldsaldo in orde gebracht.

Het staat je vrij om de werken waarvoor je leent geheel of gedeeltelijk in eigen beheer, dus zelf uit te voeren of ze te laten uitvoeren door een aannemer.

Het Vlaams Woningfonds keurt jouw aanvraag goed, als je aan de voorwaarden voldoet en jouw woning is goedgekeurd. Je ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod en een Europees standaard informatieblad (ESIS). Dit ontvang je binnen de maand nadat jouw leningsdossier volledig is. Je ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar het Vlaams Woningfonds, niet naar onze maatschappij. Als het Vlaams Woningfonds dit ontvangt, dan bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden.

Neen. Je kan enkel lenen voor de aankoop en/of renovatie van een woning. Je dient dus het bedrag van de notariskosten zelf te voorzien. Indien je hiervoor een persoonlijke lening moet afsluiten, dan dien je er rekening mee te houden dat je solvabiliteit vermindert, met het gevolg dat je mogelijk minder kan lenen bij ons.

Je moet bij elke aankoop notaris- en registratiekosten betalen. Je kan de notariskosten berekenen op de website van notaris.be.

Nadat de notaris de documenten van het Vlaams Woningfonds ontvangt, begint hij met de akte voor te bereiden. Hij contacteert je voor een concrete datum voor de ondertekening van de akte.

De rentevoet op jouw lening hangt af van:

 • de marktrente
 • jouw inkomen en gezinstoestand: hoe lager het inkomen en hoe groter het gezin, hoe voordeliger de rentevoet
 • de ligging van de grond en/of woning

De rentevoet die van toepassing is op het moment van je leningsaanvraag (=betaling dossierkost) is gebruikelijk voor de lening.

Je kan de rentevoet nooit onderhandelen. Hij wordt ook automatisch herberekend tijdens de looptijd van je lening, op vaste momenten.

Je kan betalingsuitstel krijgen aan het begin van jouw lening. Dit kan drie, zes, negen of twaalf maanden duren. Je vraagt dit bijvoorbeeld als je de woning die je koopt niet onmiddellijk kan bewonen en ondertussen nog ergens anders moet huren. Denk eraan dat je de eerste maanden wellicht kosten hebt voor werken aan de woning, inrichting, enz. Ook dan is betalingsuitstel een goede oplossing.

Betalingsuitstel wil niet zeggen dat je helemaal niets meer moet betalen per maand. Je betaalt nog geen ontleend kapitaal terug, maar wel al de verschuldigde interesten. Daardoor ligt het maandelijks bedrag veel lager.

Als je alleen leent voor renovatiewerken, dan ben je verplicht om betalingsuitstel van 12 maanden te nemen.

Betalingsuitstel moet mee in de leningsakte opgenomen worden dus je vraagt dit bij de opstart van je dossier.

De standaard duurtijd van een lening is 25 jaar. Je kan voor een kortere duurtijd kiezen, maar alleen als je voldoende financiële draagkracht hebt en de maandelijkse aflossing dus niet te hoog ligt.

Je kan niet voor een langere duurtijd kiezen, tenzij je de maandelijkse afbetalingen op 25 jaar niet financieel aankan. De VMSW verlengt de duurtijd als de maandelijkse afbetaling hoger ligt dan één derde van je maandelijks netto-inkomen, verminderd met een forfaitair bedrag van 170 euro. Leningen met een duurtijd van langer dan 30 jaar zijn niet mogelijk.

Bij een Vlaamse Woonlening heb je twee belangrijke plichten:

 • je moet de woning zelf bewonen en je moet je er domiciliëren binnen de twee jaar na het verlijden van de akte.
 • je hebt tijdens de hele looptijd van je lening een brandverzekering en (als koppel) een schuldsaldoverzekering.

Deze verplichtingen gelden zolang de lening loopt.

Je moet verplicht een brandverzekering aan nieuwwaarde afsluiten voor je woning. Je kiest zelf bij welke verzekeraar je dat doet. Belangrijk: je moet een brandverzekering hebben voordat je je akte bij de notaris tekent. Zonder brandverzekering kan je leningsakte niet doorgaan. Als je later tijdens de looptijd van je lening niet meer verzekerd bent, dan kan het Vlaams Woningfonds de lening volledig vervroegd opeisen.

Een schuldsaldoverzekering is aangeraden, maar niet meer verplicht.

We raden je aan om een Verzekering Gewaarborgd Wonen aan te vragen bij Wonen-Vlaanderen. Dit is een gratis verzekering die je helpt om de lening aan de VMSW terug te betalen als je ziek wordt of als je jouw job verliest.

Je kan nagaan op de website van Wonen-Vlaanderen aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de aanvraag moet regelen. Vraag de verzekering aan binnen het jaar na de verlijden van de leningsakte.

Het Vlaams Woningfonds moet een deel van het aanvraagformulier invullen, omdat zij jou de lening geeft.

Je ontvangt, kort na het ondertekenen van de akte bij de notaris, een domiciliëringsopdracht van de VMSW. Dit wil zeggen dat je de VMSW de toelating geeft om het bedrag maandelijks van je bankrekening te halen. Je bezorgt de domiciliëringsopdracht ingevuld en ondertekend terug.

Je kan kiezen om de betaling te laten doorgaan 10 dagen voor de vervaldag, op de vervaldag zelf of 10 dagen na de vervaldag.

Staat er niet genoeg geld op je rekening, dan doet de VMSW na 10 dagen opnieuw een inningspoging. Je moet dus niet zelf storten, maar wel zorgen voor voldoende geld op je rekening.

Voorbeeld: Je tekent jouw akte op 7 oktober. De 7de van de maand is telkens jouw vervaldag. Stel dat je ervoor kiest om 10 dagen na de vervaldag te betalen, omdat je dan zeker bent dat je inkomen op je rekening staat. Dan zal de eerste betaling eraf gaan op 17 november.

Ja, sinds juli 2011 kunnen ook energetische ingrepen zoals het plaatsen van zonnepanelen beleend worden als ze passen in het kader van de renovatie, de verbetering of de aanpassing van de eigen woning.

Je mag in principe geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Meer uitleg vind je bij de voorwaarden.

Nee. Vanaf 1 januari 2015 belenen het Vlaams Woningfonds niet meer de terugbetaling van vroeger aangegane schulden voor de renovatie, de aankoop of de bouw van een woning in het Vlaams Gewest.

Vanaf de voltooiing van de werken moet de woning bewoond worden en dit met uiterste datum van 2 jaar na de toekenning van de lening. Je kan hierop wel een uitzondering aanvragen.

De woning waarvoor je geleend hebt moet, zolang de sociale lening niet integraal is terugbetaald, door jou persoonlijk (of je erfgenamen) bewoond worden. Indien je hiervan afwijkt, dan moet je ofwel de lening volledig vervroegd terugbetalen, ofwel wordt de lening verdergezet tegen de referentierentevoet geldig bij het aangaan van de lening verhoogd met maximum 2%. Als je vervroegd (gedeeltelijk) terugbetaalt, hou er dan wel rekening mee dat je een wederbeleggingsvergoeding moet betalen. Het bedrag hiervan is de interest van 3 maanden op het nog verschuldigde kapitaal.

Als je de woning wil verkopen dan moet je de lening vervroegd terugbetalen. Als je vervroegd terugbetaalt, hou er dan wel rekening mee dat je een wederbeleggingsvergoeding moet betalen. Het bedrag hiervan is de interest van 3 maanden op het nog verschuldigde kapitaal.

Het is best in de verkoopsovereenkomst (of ‘compromis’) de volgende vermelding te laten opnemen voor ze wordt ondertekend: "Deze overeenkomst vervalt indien de koper voor de einddatum van deze overeenkomst geen schriftelijk aanbod voor een sociale lening heeft kunnen verkrijgen bij het Vlaams Woningfonds voor een bedrag van (+ het bedrag dat je wilt lenen)."

Op basis van deze vermelding kan een aankoop nog geannuleerd worden als de lening niet in orde komt (enkel tijdens de afgesproken periode). Je notaris kan je hier ook bij helpen.

De maatschappij zal in verschillende lijsten & dossiers persoonlijke informatie over u bijhouden. Uiteraard zal de maatschappij deze in alle discretie behandelen en niet doorspelen aan derden die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt. Voor meer informatie over de privacywet kan u hier terecht.